Usługi

Usługi

Nadzór budowlany - Kierownik  budowy

ANDEXUS  oferuje w zakresie nadzoru budowlanego funkcję kierownika budowy

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy  będzie należało:

 • sporządzenie planu BIOZ
 • protokolarne przejęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy
 • prowadzenie dokumentacji budowy
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu
 • zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem budowlanym i wykonawczym oraz pozwoleniem na budowę, polskimi normami, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót budowlanych
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego
 • wykonywanie wszelkich innych prac uzgodnionych na etapie podpisywania umowy

Nadzór  inwestorski - Inspektor  nadzoru  inwestorskiego

ANDEXUS  oferuje w zakresie nadzoru inwestorskiego funkcję inspektora nadzoru inwestycyjnego.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestycyjnego będzie należało:

 • reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym i wykonawczym oraz pozwoleniem na budowę, polskimi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
 • potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
 • kontrolowanie rozliczeń budowy
 • wykonywanie wszelkich innych prac uzgodnionych na etapie podpisywania umowy

Doradztwo inwestycyjno-budowlane

ANDEXUS  oferuje doradztwo inwestycyjno-budowlane związane z budową, naprawą i konserwacją nieruchomości.

Usługi doradcze świadczy dla nowych projektów inwestycyjnych, modernizacji, remontów i rozbudowy istniejących obiektów.

Doradztwo techniczne i ekonomiczne

ANDEXUS  oferuje w zakresie doradztwa techniczno- ekonomicznego:

 • zastosowanie nowych technologii w budownictwie
 • zastosowanie nowych rozwiązań materiałowych do konstrukcji i wyposażenia obiektu
 • proponuje alternatywnie tańsze rozwiązania technologiczne i materiałowe
 • wycenę wskaźnikową robót budowlanych
 • pełnienie funkcji kontrolera kosztów w trakcie realizacji
 • sprawdzanie i weryfikowanie wycen i kosztorysów na roboty budowlane
 • wykonanie kosztorysów szczegółowych i uproszczonych robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych

Kierownik Projektu

ANDEXUS oferuje usługi w zakresie funkcji Kierownika Projektu

Do podstawowych obowiązki Kierownika Projektu będzie należało:

 • Doradztwo techniczno-inwestycyjne
 • Przygotowanie planów i koncepcji inwestycji
 • Przygotowanie procedur wyboru projektanta inwestycji i głównego wykonawcę robót
 • Prowadzenie ofertowania i wyboru firm podwykonawczych w trakcie realizacji
 • Prowadzenie negocjacji i analizy ofert w trakcie realizacji budowy
 • Uczestnictwo w uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień wymaganych do rozpoczęcia i prowadzenia inwestycji
 • Nadzór budowlany, kontrola robót, opracowanie, harmonogramu robót, sprawdzanie postępu robót z harmonogramem umownym
 • Uczestnictwo w odbiorach technicznych, końcowym budowy, oraz pomoc w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu
 • Pomoc prawna w zakresie inwestycji budowlanych
 • Inne czynności występujące w umowie o roboty budowlane

Uprawnienia budowlane i kwalifikacje

 • Uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno– budowlanej wraz z projektowaniem Nr Ew. 8/83z dnia 1.02.1983 r. wydane przez Wojewódzki Zarząd Urbanistyki i Architektury w Katowicach
 • Uprawnienia budowlane do budowy dróg i nawierzchni lotniskowych wraz z infrastrukturą drogową Nr Ewid.1958/94 z dnia 29.12.1994 r. wydany przez Urząd Wojewódzki w Katowicach – Wydział Architektury i Krajobrazu w Katowicach
 • Uprawnienia budowlano – instalacyjne w zakresie sieci sanitarnych Nr Ew. 1950/94 z dnia 28.12.1994 wydane przez Urząd Wojewódzki w Katowicach – Wydział Architektury i Krajobrazu
 • Kurs „Metodyka instruktora stanowiskowego” BHP
 • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Kursy specjalistyczne w zakresie budownictwa ogólnego
 • Kosztorysowanie i ofertowanie w budownictwie